REGULAMIN NAILA SHOP

Słowniczek:

 1. Sprzedający – NailLa Paulina Porębska, adres: ul. Władysława Orkana 12a, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-284-42-78, REGON: 121541914, e-mail: sklep@naillashop.pl, tel.:788353347 , konto bankowe: ING Bank Śląski S.A., numer rachunku: 67 1050 1445 1000 0097 0528 7861;

 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie została pozbawiona ani ograniczona w zdolności do czynności prawnych, składająca w Sklepie internetowym zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie została pozbawiona ani ograniczona w zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w Sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to również Konsumenta, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują w stosunku do Konsumenta korzystniejszych uregulowań;

 4. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.naillashop.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na zakup produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego;

 5. Produkty – artykuły kosmetyczne do stylizacji paznokci i rzęs będące rzeczami ruchomymi, oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego;

 6. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego prezentująca informacje o Produkcie oferowanym przez Sprzedającego do sprzedaży, pozwalająca Klientowi na dodanie Produktu do koszyka;

 7. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie internetowym produktów na podstawie wyborów Klienta;

 8. Dowód zakupu – faktura VAT lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.);

 9. Rejestracja Klienta – funkcjonalność Sklepu internetowego pozwalająca na założenie przez Klienta indywidualnego konta na stronie Sklepu internetowego i składanie przez Klienta zamówienia na podane przez niego dane osobowe lub firmowe. Rejestracja wymaga podania przez Klienta danych osobowych i/lub firmowych, przy użyciu których może on następnie złożyć zamówienie w Sklepie internetowym;

 10. Punkt wysyłki zamówienia – sklep stacjonarny NailLa Paulina Porębska przy ul. Władysława Orkana 12a, 34-400 Nowy TargAdres reklamacyjny - NailLa Paulina Porębska, adres: ul. Władysława Orkana 12a, 34-400 Nowy Targ, e-mail: sklep@naillashop.pl;

 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późn. zm.);

 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego NailLa Paulina Porębska;

 13. Wada towaru – wada fizyczna lub wada prawna Produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego;

 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);

 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);

 17. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 18. Rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania przez Klienta zamówień w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.naillashop.pl, realizacji złożonych przez Klienta zamówień, uiszczania przez Klienta ceny zamówionych Produktów i kosztów wysyłki, a także prawo do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez NailLa Paulina Porębska, adres: ul. Władysława Orkana 12a, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-284-42-78, REGON: 121541914.

 3. Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja podczas Rejestracji Klienta.

 4. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego wyłącznie po dokonaniu Rejestracji Klienta. Warunkiem złożenia zamówienia jest również podanie w dedykowanym formularzu w zakładce ,,Moje konto” dokładnych danych adresowych, jak również numeru telefonu i adresu e-mail Klienta, pod którymi Sprzedający będzie mógł kontaktować się z Klientem w sprawach związanych z realizacją zamówienia, odstąpieniem od umowy bądź reklamacją zamówionych Produktów.

 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w sprawach realizacji zamówienia, odstąpienia od umowy i reklamacji zamówionych Produktów za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@naillashop.pl oraz numeru telefonu: 512 033 151, bądź też listownie na Adres reklamacyjny. Opłaty dla Konsumenta za połączenie telefoniczne nie przekraczają stawek określonych obowiązującym go pakietem taryfowym dostawcy usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).

 1. Polityka ochrony danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 2. Przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas Rejestracji Klienta, zapisu do newslettera lub wysyłania zapytania poprzez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego następuje na podstawie dobrowolnej zgody Klienta wyrażonej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego i jest niezbędne odpowiednio: dla udostępnienia Klientowi możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym, otrzymywania informacji o nowościach i promocjach oferowanych w Sklepie internetowym oraz uzyskania odpowiedzi na indywidualne zapytania. Podanie danych osobowych celem złożenia zamówienia jest niezbędne dla celów związanych z realizacją zamówienia i nie wymaga zgody Klienta.

 3. Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne dostosowane do stopnia zagrożenia, wykluczające możliwość pozyskania i modyfikacji tych danych przez osoby nieuprawnione.

 4. Odbiorcą danych osobowych Klienta pozostaje Sprzedający oraz podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zamówienia, czyli PayU, ING Bank Śląski S.A., DPD oraz księgowość.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, na których terenie znajdują się siedziby podmiotów współpracujących ze Sprzedającym przy realizacji zamówienia, na co Klient wyraża zgodę korzystając z funkcjonalności Sklepu internetowego.

 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do chwili usunięcia indywidualnego konta Klienta, rezygnacji z newslettera lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Sprzedającego przez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego, a dodatkowo w niezbędnym zakresie do upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Klientowi względem Sprzedającego lub przysługujących Sprzedającemu względem Klienta.

 7. Klient ma prawo żądać od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Klient może żądać od Sprzedającego przekazania mu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych go dotyczących, które udostępnił Sprzedającemu, jak również przesyłać te dane innemu podmiotowi wybranemu przez siebie bez przeszkód ze strony Sprzedającego.

 9. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby obsługi indywidualnego konta Klienta oraz na potrzeby wysyłki newslettera, co jednak następuje poprzez rezygnację z tych usług. Odwołanie zgody następuje z użyciem dedykowanej w tym celu funkcjonalności Sklepu internetowego w zakładce ,,Moje konto”, ,,Zarządzanie prywatnością”, tj. opcji ,,Anuluj zgodę”, co jednak wiąże się z usunięciem indywidualnego konta Klienta lub rezygnacją z newslettera. Klient może również cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze skierowaniem zapytania poprzez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego – wysyłając za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Sklep internetowy dokonuje profilowania Klienta poprzez automatyczny dobór reklam na stronie internetowej w oparciu o wcześniejszą aktywność Klienta w Sklepie internetowym, w szczególności o przeglądane przez niego Karty produktu, zawartość Koszyka lub Produkty znajdujące się w złożonym zamówieniu. Profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Klienta, ani też nie wpływa na niego w żaden inny podobny sposób.

 11. Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług przez Sklep internetowy, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych.

 12. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które instalowane są na komputerze Klienta i umożliwiają korzystanie z witryny Sklepu internetowego lub ułatwiają korzystanie z jej funkcjonalności. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania danych na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 13. Sklep internetowy może automatycznie zapisywać informacje o parametrach połączenia, takiej jak adres IP komputera Klienta, oznaczenie czasu, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Pliki cookies nie są jednak skojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę Sklepu internetowego i jako takie pozostają anonimowe w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 14. Korzystanie z witryny Sklepu internetowego wiąże się z zapisem na urządzeniu użytkownika plików cookies niezbędnych dla działania serwisu oraz plików cookies niezbędnych dla analizowania ruchu w witrynie, co nie wymaga zgody Klienta. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta, a Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, co jednak może wiązać się z ograniczeniem, a nawet wyłączeniem możliwości korzystania ze Sklepu internetowego.

 15. Celem dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych i marketingowych Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies Google AdWords, jednak ich instalacja na urządzeniu użytkownika następuje na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody.

 16. Mechanizm cookies instalowanych przez Google AdWords może zostać w każdej chwili wyłączony poprzez kliknięcie w link i zaznaczenie opcji ,,anuluj zgodę”. 1. Zasady i warunki świadczenia usług elektronicznych przez Sklep internetowy 1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi obejmujące:

  1. zakładanie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie internetowym (Rejestracja Klienta),

  2. prowadzenie indywidualnego konta Klienta,

  3. realizację zamówień składanych w Sklepie internetowym,

  4. przesyłanie informacji handlowych o Produktach oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym (newsletter),

  5. przesyłanie wiadomości e-mail na podany podczas Rejestracji Klienta adres e-mail w celach związanych z obsługą zamówienia, reklamacją Produktu oraz realizacją uprawnienia do odstąpienia od umowy,

  6. przesyłanie wiadomości e-mail w odpowiedzi na zapytanie skierowane do Sprzedającego przez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego.

 2. Usługi elektroniczne świadczone są na rzecz Klienta za pośrednictwem sieci internetowej i wymagają dostępu do komputera połączonego z siecią Internet, na którym została zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inna zgodna z powyższymi, z włączoną obsługą JavaScript i cookies, a także posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Rejestracja Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się na indywidualne konto Klienta. Rejestracja Klienta jest nieodpłatna i jest wymagana do składania zamówień.

 4. Przed Rejestracją Klienta wymagane jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

 5. Dokonując Rejestracji, jak również uzupełniając dane osobowe, adresowe i inne dane wymagane w formularzu udostępnionym w zakładce ,,Moje konto” - ,,Moje dane” i ,,Adresy” Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu prowadzenia indywidualnego konta Klienta. Dane podawane są dobrowolnie z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, a ich przetwarzanie następuje na podstawie zgody Klienta. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby obsługi indywidualnego konta Klienta, co jednak następuje poprzez rezygnację z tej usługi. Odwołanie zgody następuje z użyciem dedykowanej w tym celu funkcjonalności Sklepu internetowego w zakładce ,,Moje konto”, ,,Zarządzanie prywatnością”, tj. opcji ,,Anuluj zgodę”.

 6. Po Rejestracji Klienta należy wypełnić pola danych osobowych, adresowych oraz wszelkie inne dane niezbędne dla realizacji zamówienia, a wymagane w formularzu. Klient podaje informacje zgodne z prawdą i aktualne, a w przypadku informacji nieprawdziwych i nieaktualnych Sprzedający nie ma obowiązku realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Klienta powstałą z tego tytułu.

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług Sklepu internetowego zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z usług Sklepu internetowego w sposób nie wywołujący zakłóceń w jego działaniu oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych oraz innych przysługujących im praw.

 8. W razie stwierdzenia naruszeń, o których mowa w ust.7 powyżej Sprzedający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi indywidualnego konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem e-mail podanego podczas Rejestracji Klienta. Wypowiedzenie umowy skutkuje blokadą funkcjonalności indywidualnego konta Klienta i usunięciem go ze strony Sklepu internetowego.

 9. Klient ma prawo zrezygnować z umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług indywidualnego konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Rezygnacja następuje z użyciem dedykowanej w tym celu funkcjonalności Sklepu internetowego znajdującej się w zakładce ,,Moje konto” - ,,Usuń konto”.

 10. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego informacji handlowych o Produktach oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym (newsletter) poprzez kliknięcie linku odsyłającego ,,Newsletter” w stopce Sklepu internetowego lub podczas Rejestracji Klienta. W tym celu niezbędne jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Newsletter wysyłany jest na adres e-mail podany podczas zapisu do newslettera lub podczas Rejestracji Klienta. Klient może w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez obowiązku ponoszenia kosztów zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez kliknięcie linku odsyłającego ,,Newsletter” i zaznaczenie pola ,,Usuń z listy subskrybentów newslettera”.

 11. Warunkiem otrzymywania newslettera jest dobrowolne wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania Klientowi informacji o nowościach i promocjach oferowanych w Sklepie internetowym. Dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, a ich przetwarzanie następuje na podstawie zgody Klienta. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera, co jednak wiąże się z rezygnacją z otrzymywania newslettera.

Odwołanie zgody następuje z użyciem dedykowanej w tym celu funkcjonalności Sklepu internetowego w zakładce ,,Moje konto”, ,,Zarządzanie prywatnością”, tj. opcji ,,Anuluj zgodę”.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług elektronicznych, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Składanie i realizacja zamówień 1. Wszystkie informacje dotyczące Produktu zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 kodeksu cywilnego.

 2. Informacje o cechach Produktu, jego istotnych właściwościach oraz cenie znajdują się na stronie Sklepu internetowego i umieszczane są na Karcie produktu wraz z prezentacją Produktu. Informacje umieszczane na stronie Sklepu internetowego służą wyłącznie prezentacji Produktów przez Sprzedającego. Rozbieżności między kolorystyką Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego oraz kolorystyką Produktów zamówionych przez Klienta mogą wynikać z ustawień i parametrów monitora, stosowanych przez programy do grafiki systemów zarządzania kolorem oraz oświetlenia, jak również innych czynników i nie mogą stanowić podstawy reklamacji przez Klienta.

 3. Informacja o cenie Produktu podawana na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną, przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji Klienta.

 4. Ceny Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy zamówienia. Koszt przesyłki uzależniony jest od łącznej wartości Produktów objętych jednostkowym zamówieniem. Informacja o całkowitym koszcie dostawy zamówienia umieszczana jest w formularzu zamówienia po dokonaniu wyboru Produktów.

 5. Wszystkie ceny Produktów oraz koszty dostawy zamówienia są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT i inne, do których uiszczenia Klient zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Ceny wyrażone są w polskich złotych.

 6. Klient składa zamówienie poprzez wybór preferowanych Produktów z oferty Sklepu internetowego. Przed złożeniem zamówienia wymagane jest co najmniej:

  1. zalogowanie się przez Klienta na indywidualne konto z użyciem danych podanych przy Rejestracji;

  2. podanie przez Klienta danych osobowych, adresowych oraz wszelkich innych danych niezbędnych dla realizacji zamówienia, jeżeli nie zostały one podane podczas Rejestracji Klienta;

  3. wybór Produktów z oferty Sklepu internetowego;

  4. akceptacja sposobu dostawy zamówienia;

  5. w przypadku woli otrzymania faktury przez Klienta będącego płatnikiem podatku VAT informacja ta powinna być zaznaczona poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji na formularzu zamówienia i podanie wymaganych danych;

  6. kliknięcie przycisku ,,złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że ma wiedzę o tym, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwia złożenie zamówienia w Sklepie internetowym.

 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania do nich dostępu w przyszłości następuje w ten sposób, że po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji. W wiadomości e-mail zostaną zawarte: informacje o zamówionych Produktach wraz ze wskazaniem ich ceny, informacje o sposobie i koszcie dostawy, a także o całkowitej kwocie do zapłaty za zamówienie oraz o wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za zamówienie, ponadto o sposobie zgłaszania i rozpatrywania przez Sprzedającego reklamacji wraz z udostepnieniem formularza reklamacji, informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz z udostępnieniem formularza zwrotu – odstąpienia od umowy, jak również treść Regulaminu – każdy załącznik do samodzielnego pobrania poprzez kliknięcie w odnośnik przesłany w wiadomości e-mail.

 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi początek realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 3. Klient dokonuje płatności za zamówienie gotówką – przez osobę działającą w imieniu przewoźnika, który doręcza przesyłkę z zamówieniem (płatność za pobraniem) lub przelewem bankowym przed dostawą zamówienia – za pośrednictwem szybkich płatności PayU lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. pod numerem 67 1050 1445 1000 0097 0528 7861, podany również w wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (płatność przed dostawą). Dokonując płatności zwykłym przelewem bankowym Klient obowiązany jest podać w tytule przelewu indywidualny, nadany mu numer zamówienia. W przypadku wyboru przelewu bankowego jako sposobu płatności niedokonanie zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia przez Sprzedającego, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez niego podczas Rejestracji Klienta.

 4. Do paczki zawierającej zrealizowane zamówienie, która zostanie wysłana na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji, dołączone zostaną w wersji papierowej: Dowód zakupu Produktów (faktura VAT lub paragon fiskalny), wzór formularza reklamacji, informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz z formularzem zwrotu – odstąpienia od umowy, a także treść niniejszego Regulaminu.

 5. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem firmy przewozowej DPD pod adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące formy i kosztów wysyłki zamówienia umieszczone są na stronie Sklepu internetowego w formularzu zamówienia.

 6. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w Punkcie wysyłki zamówienia w terminie 48 h od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, z wyłączeniem weekendów. Termin ten może zostać przekroczony w razie zaistnienia trudności w realizacji zamówienia, niezależnych od Sprzedającego, o czym Klient poinformowany zostanie najpóźniej w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W każdym przypadku czas realizacji to orientacyjny termin liczony od chwili zaksięgowania wpłaty Klienta do chwili wydania doręczycielowi przez Sprzedającego paczki z zamówieniem. Zamówienia podlegają realizacji zgodnie z kolejnością ich otrzymania przez Sprzedającego.

 7. Zamówienie wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Odbierając przesyłkę z zamówieniem Klient zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku uszkodzenia paczki Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedającego sklep@naillashop.pl.

 9. Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego nie wiąże się dla Konsumenta z dodatkowymi opłatami, poza kosztami obowiązującymi go zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsument zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub przez wiadomość e-mail w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu zamówienia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem.

 2. Informacja o prawie odstąpienia przekazywana jest Konsumentowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez niego podczas Rejestracji. Formularz zwrotu – odstąpienia od umowy przesyłany jest w wiadomości e-mail w formie załącznika do samodzielnego pobrania i w formie papierowej w każdej paczce zawierającej zrealizowane zamówienie, jak również udostępniany jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce ,,Zwrot i reklamacja” w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.

 3. Uprawnienie do odstąpienia może być zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie wypełnionego formularza zwrotu – odstąpienia od umowy na adres poczty elektronicznej Sprzedającego sklep@naillashop.pl, bądź też na Adres reklamacyjny. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedający potwierdza przyjęcie oświadczenia w wiadomości e-mail wysyłanej na adres konta poczty elektronicznej podany przez Konsumenta podczas Rejestracji.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 5. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia zamówienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że odstępując od umowy Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami, zgodnie z treścią formularza zwrotu – odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktów do Sklepu internetowego. Sprzedający nie ma obowiązku odebrania zamówionych Produktów na swój koszt, chyba że ze względu na charakter Produktów nie można ich odesłać w zwykły sposób pocztą.

 7. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku odstąpienia od umowy aż do chwili otrzymania zamówionych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania zamówienia na adres poczty elektronicznej Sprzedającego sklep@naillashop.pl, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Zwracane Produkty powinny zostać zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W szczególności zwracane Produkty muszą być w stanie niezmienionym, tj. muszą posiadać oryginalne etykiety i opakowania oraz nie mogą nosić żadnych znamion użytkowania. Zamówione Produkty powinny zostać zwrócone wraz z Dowodem zakupu na Adres reklamacyjny.

 9. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 1. Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkty wolne od wad. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne i prawne zamówionych Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, przy czym na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 2. W razie stwierdzenia wady Produktu Klient może:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

a Sprzedający obowiązany jest wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają ¼ ceny rzeczy sprzedanej.

 2. W razie stwierdzenia wady produktu Konsument może dodatkowo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Celem reklamacji zamówionego Produktu konieczne jest wypełnienie formularza reklamacji oraz odesłanie go wraz z reklamowanym Produktem oraz Dowodem zakupu na Adres reklamacyjny. Formularz reklamacji przesyłany jest Klientowi w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia w formie załącznika do samodzielnego pobrania i na piśmie w każdej paczce zawierającej zrealizowane zamówienie, jak również udostępniany jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce ,,Zwrot i reklamacja” w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.

 3. Sprzedający odniesie się do reklamacji Klienta w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji, a sposobie jej rozstrzygnięcia poinformuje Klienta za pośrednictwem konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta podczas Rejestracji. W przypadku niewskazania przez Klienta wszystkich wymaganych informacji lub niedołączenia wszystkich wymaganych dokumentów lub reklamowanego Produktu, Sprzedający przed podjęciem decyzji co do sposobu załatwienia reklamacji zwróci się do Klienta o przekazanie brakujących informacji, dokumentów i/lub przesłanie reklamowanego Produktu. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego nie obciąża Konsumenta.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktów określa Kodeks cywilny.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będzie nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia. Postanowienie takie zostanie zastąpione postanowieniem ważnym lub wykonalnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać od momentu ich wprowadzenia na stronie Sklepu internetowego i od tej pory mają zastosowanie do każdego nowo składanego zamówienia. W odniesieniu do Klientów, którzy złożyli zamówienia przed zmianą stosuje się postanowienia Regulaminu o dotychczasowej treści. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu internetowego w zakładce ,,Regulamin”.

 3. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem innych osób lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym Klienta. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez konto pocztowe lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.

 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.Regulamin promocji „GRUDNIOWA PROMOCJA 2019”

Regulamin promocji „BLACK FRIDAY”


USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
 • MASZ PYTANIE?

  Jeśli masz pytania dotyczące produktów, możesz na nas liczyć: +48 788 353 347

 • Szybka dostawa

  Jeśli suma Twoich zakupów przekroczy 200 zł wysyłka jest za darmo. Poniżej 200 zł to koszt 10,99 zł.

 • SZYBKIE PŁATNOŚCI

  Płatności PayU pozwolą Ci szybciej zamówić produkty oraz otrzymać je na czas.

© 2020 Nailla